Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van de McDonald’s Nederland B.V. ("McDonald's" websites, apps (de "App") en social media accounts (tezamen: "de Diensten"). Door de Diensten te gebruiken stemt u in met de toepasselijkheid van de voorwaarden in deze Disclaimer.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden in de Diensten, waaronder begrepen merk-, auteurs- en octrooirechten op onder meer alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur, worden gehouden door (een groepsmaatschappij van) McDonald's Inc. en/of door derden van wie (een groepsmaatschappij van) McDonald's Inc. een licentie heeft verkregen. De door (een groepsmaatschappij van) McDonald's Inc. gehouden intellectuele eigendomsrechten of licenties worden op geen enkele wijze in (sub)licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van openbaarmaking of verveelvoudiging/reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de Diensten anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is strikt verboden, tenzij McDonald's voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Onder het verbod op openbaarmaking wordt onder meer verstaan een verbod op het distribueren, verspreiden en/of beschikbaar stellen van de Diensten op welke wijze dan ook.

Onder het verbod op verveelvoudiging wordt onder meer verstaan ieder gebruik van een (niet persoonlijke) kopie of het reproduceren van (een gedeelte van) de inhoud van de Diensten. Onder (een gedeelte van) de Diensten wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-)afbeeldingen, logo's, tekst of ander materiaal zichtbaar bij gebruik van de Diensten. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens weergegeven op de Diensten of van de Diensten op een website of anderszins is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de Diensten van McDonald's aan te passen en of te wijzigen.

De App is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store. Door het downloaden van de App verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken op een apparaat met een IOS (iPad/iPhone) of Android besturingssysteem wat in uw bezit is. U mag de App niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik zouden kunnen maken. Verder mag u de McDonald's App niet deassembleren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins trachten de broncode van de software van de App te achterhalen.


Aansprakelijkheid

McDonald's zal haar best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Diensten virusvrij zijn, maar kan dit helaas niet garanderen. McDonald's staat dan ook niet in voor de veiligheid van de Diensten. McDonald's kan verder niet garanderen dat de Diensten foutloos en ononderbroken zullen functioneren.

McDonald's sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van het downloaden en/of gebruiken van de Diensten uit voor McDonald's, haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van McDonald's, haar ondergeschikten of niet-ondergeschikten. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade ontstaan als gevolg van virussen, computerfraude en schade aan hard- of software. McDonald's sluit daarnaast iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en/of grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten. Gebruik van de Diensten geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. De gebruiker van de Diensten is zich er van bewust dat aan het downloaden en/of gebruiken van de Diensten bepaalde risico's verbonden zijn.

McDonald's verricht bijzonder veel inspanningen om de op de Diensten gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de Diensten niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. McDonald's aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. McDonald's staat niet in voor de veiligheid van haar Diensten.

McDonald's is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele ‘hyperlinks’ die aanwezig zijn op de Diensten van McDonald's. De deelnemer c.q. bezoeker van de Diensten is zich ervan bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

De Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 6 oktober 2016. Indien u fouten in de Diensten aantreft, zou McDonald's het zeer op prijs stellen als u dit zou melden door een e-mailbericht te sturen naar [email protected].


Wijziging

McDonald's behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. McDonald's raadt u aan om iedere update van de App te installeren of de McDonald's website te bezoeken, zodat u altijd beschikt over de meest recente versie van deze voorwaarden.